Eurohunt Troférens - 250g

EUROHUNT Troférens hjelper til med koking av trofeer. Ingrediensene bidrar til å løsne vevet fra skallen og kan forkorte koketiden.

PrisNOK119,00 inkl. mva.
På lager
Produsent:
Eurohunt
  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)

Eurohunt Troférens - 250g

EUROHUNT Troférens hjelper til med koking av trofeer. Ingrediensene bidrar til å løsne vevet fra skallen og kan forkorte koketiden.

CLP-/REACH-Notice:

H314: Forårsaker alvorlige hudforbrenninger og øyeskader.
H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
P101: Ved behov for medisinsk hjelp, ha produktbeholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280: Bruk vernehansker/vernklær/øynebeskyttelse/ansiktsbeskyttelse/hørselsvern/.
P303 + P361 + P353: VED KONTAKT MED HUD (eller hår): Ta straks av alle forurensede klær. Skyll huden med vann [eller dusj].
P305 + P351 + P338: VED KONTAKT MED ØYENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta ut kontaktlinser, hvis slike finnes og er enkle å ta ut. Fortsett å skylle.
P310: Ring straks en GIFTINFORMASJONSSENTRAL/lege/.
P405: Oppbevares innelåst.
P501: Innhold/beholder kasseres i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.