Eurohunt Trofévoks - 150ml

EUROHUNT Trophy Wax er beregnet for konservering av hodeskaller, gevirer og horn. Den danner en beskyttende film og gir langvarig beskyttelse mot forvitring, oksidasjon og aldring. Voksen bevarer troféets naturlige utseende.

PrisNOK189,00 inkl. mva.
På lager
Produsent:
Eurohunt

Produktinfo

Eurohunt Trofévoks - 150ml

EUROHUNT Trophy Wax er beregnet for konservering av hodeskaller, gevirer og horn. Den danner en beskyttende film og gir langvarig beskyttelse mot forvitring, oksidasjon og aldring. Voksen bevarer troféets naturlige utseende og impregnerer gevirets farge og glans.

CLP-/REACH-Notice:

H223: Brannfarlig aerosol.
H229: Beholder under trykk: kan sprekke ved oppvarming.
H304: Kan være livsfarlig hvis det kommer i luftveiene ved svelging.
H315: Forårsaker hudirritasjon.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411: Giftig for vannlevende organismer med langtidseffekter.
P101: Ved behov for medisinsk hjelp, ha produktbeholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt.
P261: Unngå å puste inn støv/røyk/gass/tåke/damp/spray.
P280: Bruk vernehansker/beskyttelsesklær/øyebeskyttelse/ansiktsbeskyttelse/hørselsvern/.
P302 + P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rikelige mengder vann/.
P332 + P313: Hvis hudirritasjon oppstår: Oppsøk lege/tilsyn.
P410 + P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C/122 °F.
P501: Kast innholdet/beholderen i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.