Fluna SDR Rensesett til lyddemper

Endelig et komplett rengjøringssett for lyddempere av alle typer. Fluna SDR er et spesielt rengjøringsmiddel og avfettingsmiddel for grundig rengjøring av lyddempere. Fluna SDR fjerner alt av fastsittende urenheter, samt fastbrent kruttslam.

PrisNOK299,00 inkl. mva.
På lager
Produsent:
Eurohunt

Produktinfo

Fluna SDR Rensesett til lyddemper

RENGJØR LYDDEMPEREN DIN ENKELT

Som med alle deler av et skytevåpen gjelder det samme for lyddemperen: Regelmessig rengjøring beskytter mot skader og bevarer lyddemperens verdi. Etter ca. 50 til maksimalt 200 skudd bør du rengjøre og vedlikeholde lyddemperen grundig - gjerne med Fluna Silencer Cleaning Concentrate.

Bruk av lyddemper til jakt, men også til sport, anbefales av flere grunner. Ved å dempe smellet fra munningen skånes hørselen til mennesker og hunder, og oppfatningen av kulens anslag forbedres. I tillegg reduserer lyddemperen rekylen, noe som øker treffprosenten. Forstyrrende munningsglimt i diffuse lysforhold reduseres også betydelig. Ved å rengjøre lyddemperen beskytter du deg selv og andre og øker treffsikkerheten.

Bruksanvisning:

Fortynn halvparten av konsentratet i det tomme PVC-røret med vann i forholdet 1:3 for å få 500 ml rengjøringsmiddel. Demonter om mulig lyddemperen og plasser den i røret med rengjøringsmiddelblandingen. Fluna SDR rengjør nå lyddemperen automatisk - avhengig av graden av forurensning i løpet av 30 minutter til to timer. Understøtt rengjøringsprosessen ved å riste lett av og til.

Rengjøringsløsningen får en mer intens svart farge, noe som indikerer at rengjøringen er vellykket. Ta lyddemperen ut av løsningen og rengjør de tilgjengelige områdene med mikrofiberkluten. Skyll deretter lyddemperen kraftig med rennende vann og løsne eventuelle smussrester ved å banke og riste. Når den er tørr, kan du montere lyddemperen igjen. Tips! Kontroller materialkompatibiliteten før første gangs bruk!

Spesifikasjoner:

Maks diameter lyddemper: 65 mm
Maks lengde lyddemper: 260 mm
Klassifisering i henhold til 1272/2008 / EC: ja
Gjeldende unntak: nei
Signalord: fare

Innhold:

Benzensulfonsyre
C10-13 alkylderivater
Natriumsalt
Natriummetasilikat
H315: irriterer huden
H318: Gir alvorlig øyeskade
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn
P262: Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE:Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P301+P312: VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning
Kontakt giftinformasjonssentralen 22 59 13 00
Importør i Norge: Jaktfall AS