Eurohunt Troféblekemiddel -150g

EUROHUNT troféblekemiddel er egnet til å friske opp eldre hodeskaller. Én påføring er nok til å gjøre eldre hodeskaller hvite igjen. En boks på 150 g er nok til en hjorteskalle eller 2-3 rådyrskaller.

PrisNOK229,00 inkl. mva.
Produsent:
Eurohunt

E-postvarsling Vi beklager, men produktet er midlertidig utsolgt. Legg igjen din e-postadresse og vi vil sende deg en melding så snart varen kommer tilbake på lager igjen.
vilkårene

Produktinfo

Eurohunt Troféblekemiddel -150g

EUROHUNT troféblekemiddel er egnet til å friske opp eldre hodeskaller. Én påføring er nok til å gjøre eldre hodeskaller hvite igjen. En boks på 150 g er nok til en hjorteskalle eller 2-3 rådyrskaller.

CLP-/REACH-Notice:

H319: Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
P101: Ved behov for medisinsk hjelp, ha produktbeholder eller etikett tilgjengelig.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264: Vask grundig etter håndtering.
P280: Bruk vernehansker/vernklær/øynebeskyttelse/ansiktsbeskyttelse/hørselsvern/.
P305 + P351 + P338: VED KONTAKT MED ØYENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta ut kontaktlinser, hvis det er lett å gjøre. Fortsett å skylle.
P337 + P313: Hvis øyeirritasjonen vedvarer: Oppsøk lege/tilsyn.
P501: Innhold/beholder kasseres i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.